sunshine

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Llys Hywel

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol  am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

  1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion
  2. cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
  3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Yn 2019-20 rhoddwyd i Ysgol Llys Hywel ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion a grant amddifadedd disgyblion blynyddoedd cynnar o £13,800. 

Yn Ysgol Llys Hywelmae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • Darparu rhaglenni ymyrraeth a chynnal sydd wedi eu profi’n lwyddiannus ac yn gynaliadwy: Rhaglenni llafaredd megis CHATT a Lleferydd, rhaglenni llythrennedd megis Read, Write INC a Synau a Llythrennau a rhaglenni rhifedd megis Numicon, Dyfal Donc Rhifedd a Hwb Ymlaen.
  • Darparu cefnogaeth cymdeithasol ac emosiynol trwy raglenni Chwarae Cadarnhaol a Ditectifs Meddwl.
  • Darparu lefelau uwch o staffio mewn dosbarthiadau lle mae angen cymorth ychwanegol.

Gallwch gael copi llawn o’r cynllun trwy’r ysgol ar gais i’r Pennaeth