sunshine
Music Concerts Numicon Tower Schoolgrounds3 Schoolgrounds4 Spaen Schoolgrounds5 Schoolgrounds6 Tasting Food Schoolphotos1 Welly Walk Welsh Charter Ysgol2 Ysgol3

Croeso i wefan Ysgol Llys Hywel

 

Dilynwch y linc isod er mwyn cofrestru eich plentyn i'n hysgol ni:

http://online.carmarthenshire.gov.uk/schooladmissions 

 

Ein Hysgol

Mae Ysgol Gynradd Llys Hywel yn darparu addysg ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed. Mae'r Awdurdod wedi categoreiddio'r ysgol fel Ysgol A/B. Golyga hyn bod yr ysgol yn darparu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Er hyn, mae'r ysgol yng nghanol y broses o drosgwlyddiad iaith yn y Cyfnod Sylfaen. Croeso i chi cysylltu a'r ysgol am fwy o wybodaeth. Dysgir Cymraeg fel ail iaith i'r plant yn y dosbarthiadau Saesneg tra bo'r plant yn y ffrwd Gymraeg yn cael eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r plant yn gadael yr ysgol ym mis Gorffennaf yn dilyn eu penblwydd yn 11 oed i fynychu ysgol Uwchradd - gan amlaf Ysgol Dyffryn Taf neu Ysgol Bro Myrddin. 

 


Gweledigaeth Ysgol Llys Hywel

Ein bwriad sylfaenol yw bod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial. Ein hamcanion yw: 

  1. I greu amgylchfyd hapus o fewn yr ysgol.
  2. I addysgu’r plant i fod yn gwrtais ac ymddwyn yn dda, ac i fod yn ystyriol tuag at blant eraill.
  3. I wneud yn siŵr bod gan blant dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg a’r Saesneg ac yn medru cyfathrebu yn y ddwy iaith.
  4. I annog ac i symbylu pwysigrwydd darllen.
  5. I ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cysyniadau sylfaenol mathemateg.
  6. I annog cywreinrwydd gwyddonol a threfnu astudiaethau ymchwiliadol, yn arbennig yr amgylchfyd lleol.
  7. I wneud y plant yn ymwybodol o’i etifeddiaeth trwy wneud astudiaethau hanesyddol , daearyddol ac ysgrythurol.
  8. I ddatblygu llawysgrifen, gwaith crefft a’r celfyddydau eraill gan gynnwys cerddoriaeth.
  9. I ddarpar fwynhad mewn gweithgareddau corfforol, drama, symud a meim ac i ddysgu sgiliau gemau.
  10. I sefydlu awyrgylch lle mae athrawon, cydweithwyr ymgynghorol, llywodraethwyr, rhieni, yn medru gweithio gyda’i gilydd i sicrhau llwyddiant yr amcanion yma.

 


 

 

JIT  J2ecom  JIT 
Fersiwn Cymraeg   English Version 

 

Eco Schools

Ysgolion Iach Logo